Hver eneste dag gjør vi honnør til klokkemerker som Patek Phillipe, Rolex, Breitling, Omega og mange andre i det øvre prissjikt. Disse har lagt ned enorme summer og hardt arbeid ifht design og markedsføring over svært mange år, og i så måte kommer alle nye klokkemerker til et dekket bord. Dette gjelder også for Bragdur.


Vi har helt fra starten opptatt av at vi ikke skulle designe og produsere et statussymbol, eller dvs at det er jo praktisk talt umulig da dette ofte knyttes til svært høye priser. Vårt ambisjonsnivå har aldri vært og kommer aldri til å bli forsøk på tilnærming til de store merkene.Vi ville derfor bringe noe nytt på banen, noe som aldri før var gjort. Vi ville skape en opplevelse og en historie rundt våre klokker. Vi ville at klokkekjøperen skulle ha et samtale-emne og en oppsiktsvekkende historie på håndleddet, eller en følelse av å ha noe unikt og spesielt.


Vi bestemte oss for at våre produksjoner skulle være i begrenset opplag. I tillegg ønsket vi at alle våre modeller skulle ha et navn som enten reflekterte designet på klokken eller at det var relatert til en spesiell hendelse, situasjon eller person. Vi skjønte tidlig at hav, nordlys og fjell ikke kan reflekteres i et klokkedesign, og dette er hovedårsaken til at man ikke finner det hos oss. Vi bestemte oss for at kundeservice var noe vi skulle skille oss ut på, og at kunden skulle føle seg ivaretatt ifh reklamasjoner og service. Alt servicearbeid skulle gjøres raskt og godt her i Norge.


I løpet av 2023/24 regner vi med å bli den første klokkeprodusenten i verden som har hatt serieproduserte klokker(50 eller 100 stk) i sleder over Grønlandsisen, Sydpolen og Nordpolen samt til toppen av K2 og Mount Everest. Grønland og Sydpolen er allerede unnagjort!


Når du leser dette håper vi du kan nikke gjenkjennende til klokken du bærer på håndleddet og at du er fornøyd. Vi gir oss ikke før du er det!


Lars E Hansen

gründer og designer

Every single day we pay tribute to watch brands such as Patek Phillipe, Rolex, Breitling, Omega and many others in the upper price range. These have invested enormous sums and hard work in terms of design and marketing over many years, and in this respect all new watch brands arrive at a set table. This also applies to Bragdur.


Right from the start, we were concerned that we should not design and produce a status symbol, in other words that it is practically impossible as this is often linked to very high prices. Our level of ambition has never been and will never be an attempt to approach the big brands. We therefore wanted to bring something new to the field, something that had never been done before. We wanted to create an experience and a story around our watches. We wanted the watch buyer to have a topic of conversation and a sensational story on their wrist, or a feeling of having something unique and special.


We decided that our productions should be limited edition. In addition, we wanted all our models to have a name that either reflected the design of the watch or that it was related to a special event, situation or person. We realized early on that the sea, northern lights and mountains cannot be reflected in a watch design, and this is the main reason why you cannot find it with us. We decided that customer service was something in which we should stand out, and that the customer should feel looked after in terms of complaints and service. All service work had to be done quickly and well here in Norway.


During 2023/24, we expect to become the first watch manufacturer in the world to have limited, but serial-produced watches (50 or 100 pieces) in sledges over the Greenland ice sheet, the South Pole and the North Pole as well as to the top of K2 and Mount Everest. Greenland and the South Pole are already done!


When you read this, we hope you can nod in recognition of the watch you wear on your wrist and that you are satisfied. We won't give up until you are!


Lars E Hansen

founder and designer